Om Tyge Krabbe

Om Tyge Krabbe

Krabbe af Østergaard - våbenskjold (coat of arms)

Tyge Krabbe var en central figur i Danmarks historie.

Tyge Krabbe er den mest kendte ejer af Bustrup. Han var en meget indflydelsesrig person i første halvdel af 1500-tallet, som var en meget bevæget tid i danmarkshistorien med krigen mod Ditmarsken år 1500, hvor danskerne tabte og skulle ifølge historien have mistet den fane, som dalede ned fra himlen i Estland 1219, Det Stockholmske Blodbad1520, Kristian 2.`s afsættelse i 1523, Grevens Fejde. Reformationen i 1536 og flere eksempler fra danmarkshistorien kunne medtages.

Tyge Krabbe var med i dem alle og spillede ofte en meget fremtrædende rolle, når beslutninger skulle tages.

Som 12-årig blev Tyge i 1486 sendt til Kong Hans`s hof som småsvend. I 15 år tjente han kongen, inden han blev forfremmet. De første år passede han kongens hest Perwinge. I 6 – 7 år herefter passede han kongens hundekobbel, som han måtte ”djævles” med gennem moser, krat og skove. Han trøstede sig med, at den der tog sig af kongens hunde, tog kongen ved hjertet. 1497 blev kancelliet flyttet fra Kalundborg til København. Tyge fulgte med. 1503 blev Tyge 27 år gammel udnævnt til høvedsmand på Københavns Slot. Samme år blev ridder Tyge Krabbe gift med Anna Nielsdatter Rosenkrantz – den mest dominerende adelsfamilie i Danmark.

1505 overtager Tyge Bustrup og bor der i 2 år. 1507 skulle Tyge møde kong Hans. I Helsingborg. Meget tyder på, at han nu er lensmand på Helsingborg Slot, hvorfra han skulle vogte grænsen mod Sverige.

1513 dør kong Hans. Tyge underskriver som nr. 27 af 36 medlemmer i rigsrådet håndfæstningen med Kong Kristian 2.

1521 blev Tyge afsat som lensmand på Helsingborg. Flyttede til Bustrup.

Februar 1523 gør de jyske rigsrødder med flere oprør med Kr.2. 9. feb. sejler kongen 20 gange frem og tilbage over Lillebælt. Opgav og rejste ud af Danmark. Hertug Frederik blev valgt som kongen. Tyge Krabbe blev udnævnt til marsk (forsvarsminister/øverste general) og bliver senere lensmand på Helsingborg igen.

1532 dør Fr.1. Tyge var katolik og ville hellere have Kr.2 tilbage end have den lutherske Kr.3

1535 blev Kr.3. valgt.  17 måneder før havde Tyge givet sit ord til Kr.2.

1536 var Tyge med til at bifalde, at de katolske biskopper skulle pågribes. Tyge bad Kr. 3.om nåde, blev frataget lensmandsjobbet, men beholdt stillingerne rigsmarsktitlen og rigsråd og godset Vegholm i Skåne, hvor boede til sin død i 1541.

Tyge Krabbe levede i en svær tid. Han ragede op som en mand med en ualmindelig handlekraft og en stor pragmatiker. Han vurderede og tog parti, hvor der var chancer for at sejre. Han forblev inderst inde katolik.

Tyge_Krabbe_Anne_Rosenkrantz
 Om Tyge Krabbe og hans familie

Lidt Danmarkshistorie fra  WIKIPEDIA:
En fjerde søn af Morten Krabbe, Mogens Krabbe til Bustrup i Salling, var fader, til den navnkundige hr. Tyge Krabbe (1474-1541). Denne var allerede 12 år gammel som »Smaadreng« hos kong Hans og passede senere kongens hunde. Han nævnes 1503 som ridder og forlenedes ca. 1507 med Helsingborg Slot, hvortil han derpå var knyttet næsten hele sit liv. Som befalingsmand i Skåne tilføjede han 1510 den svenske hærfører Aake Hansson Thott et stort nederlag ved »Fantehullet« i nærheden af grænsen. Kort efter optoges han i Rigsrådet. Senere opstod bittert fjendskab mellem ham og Christian II, der fratog ham Helsingborg. Tyge Krabbe blev en ivrig deltager i opstanden mod kongen. Straks efter Frederik I‘s hylding udnævntes han til rigsmarsk og fik Helsingborg tilbage. Han udfoldede nu en omfattende virksomhed og kan navnlig fremhæves som det konservative, katolsksindede rigsråds hovedfører. Efter 152425 at have dæmpet bondeopstanden i Skåne, hvor almuen gav ham øgenavnet »Tyge Badspyd«, slog han sidstnævnte år Søren Norby ved Lund og Bunketofte Lund og ledede så forfølgelsen mod kong Christians tilhængere. Han havde 1531 hovedskylden for, at kongens lejde blev brudt og for, at denne blev sat i forvaring på Sønderborg Slot. Hans forfølgelser mod de lutherske i Skåne bidrog til Grevefejdens udbrud 1534. Han forsøgte at samle den Skånske adel, men sluttede sig snart til grev Christoffer. Midt under slaget ved Helsingborg 1535 lod han imidlertid Kernens kanoner beskyde Lybækkerne i ryggen og bidrog derved til deres fuldstændige nederlag. Selv kastede han sig i Christian III’s arme, men fra nu af var hans magt forbi, om han end tillige med Axel Brahe en kort tid var statholder i Skåne. Foruden hans datter Elsebeth Krabbe (1514-1578), søhelten Peder Skrams hustru, kendt som forfatterinde af historiske arbejder, genealogiske optegnelser og salmer, skal blandt hans sønner nævnes rigsråden hr. Erik Krabbe til Bustrup og Aastrup (1510-1564) og Mogens Krabbe til Vegholm (1513-1564).

Krabbe-familien og Lem Kirke

Erik Krabbe overtager Bustrup i 1541, men overlader den efter få år til sin søn Tyge Krabbe (opkaldt efter sin bedstefar), som efter nogle år selv overlader den til sin bror Christian Krabbe og sin svoger Mogens Juul.

I 1588 brændte Lem Kirke og i kirken findes rester af et stoleværk med en indskrift, der fortæller, at rigsmarsk Tyge Krabbe, der ejede Bustrup Hovegård, genopbyggede kirken.
Der blev bygget et sydkapel, indrettet som gravkapel i den dengang stråtækte kirke, dækkes af et otteribbet hvælv med motivmæssigt interessante kalkmalerier.

 

 

Tilbagepil - lang
Tilbage til BUSTRUPS HISTORIE