Hostrup Hovedgård

 

Hostrup 2-1 edit

 

Hostrup 1-1 edit

 

Hostrup Hovedgaard er beliggende nær Limfjorden i Lem Sogn tæt på Sønderlem Vig og Limfjorden “nedrigt“ placeret i landskabet, så bygningerne er svære at finde i landskabet. 500 m mod øst ses skilt med tekst Holstebro Kommune.

Hostrup sat map 2

 

De tilhørende arealer er en blanding af god sallingmuld, skov på skrænterne ned mod de tilhørende enge langs Sønderlem Vig.

Hostrup Hovedgård er nu omdannet til et moderne center for fester, ferie og konferencer med plads op til 100 gaster og med 20 dobbeltværelser.

Hostrup ligger naturskønt mellem Venø Bugt og Sdr. Lem Vig. Der er anlagt et stisystem, hvorfra der kun er ca. 400 m ned til stranden samt adgang til Langodde, en smal halvø, ude i Sdr. Lem Vig.

Selve hovedbygningen er fra 1741. Den blev opført med bindingsværksydermur og stråtag.

Tilbage står nu bindingsværksmuren som indervæg, hvoraf nogle af murstenene er soltørrede sten. Sit nuværende udseende fik hovedbygningen omkring år 1900 med tre grundmurede fløje og svungne gavle.

Hostrups historie går tilbage til det 15. århundrede, men var usikker på grund af svagt økonomisk funderede ejere, hvilket hovedsageligt skyldes forskellig jordbonitet rundt om Hostrup.

Der er i dag 68 ha godt ler-muldet agerjord og 110 ha skov og naturarealer. Naturpleje med kreaturer og heste samt fodermarker giver store muligheder for et varieret plante- og dyreliv.

Således kan en ornitolog på en god sommerdag tælle over 100 forskellige fuglearter under vandring på Hostrups stier.

__________________________________________________________________________

Ny naturlegeplads ved Hostrup


<<<< Klik på billedet og læs artiklen i Spøttrup Ugeavis uge 16-2017 – på side 8.

 

 

__________________________________________________________________________


Historie kort fortalt


Første gang Hostrup Hovedgaard omtales i historien er 1458. Ejeren er Karen Nielsdatter Krabbe. En del adelsslægter har ejet Hostrup. 1660 købte borger i Skive Niels Nielsen Hostrup. Godset var ikke imponerende stort. Jordebogen fortæller, at der med 3 bøndergårde var 42 tønder hartkorn – Hostrup udgjorde de 21. Bygningerne var ringe, besætningen lille: 4 heste, 2 stude, 4 køer, 21 får og svin. Gårdens mølle var borte. 3 tjenestefolk.

Landsdommer Christoffer Bartholin, Kaas tilførte store arealer. Over 200 tønder hartkorn var under Hostrup i begyndelsen af 1700-tallet.

1766 blev Hostrup solgt til Joakim Tolstrup for 14600 rigsdalere. Af købmand Jacobæus lånte Tolstrup 11000 rigsdalere til 4%. Tolstrup var en interessant skikkelse: snedig, hård, grusom, udspekuleret og en slem bondeplager – men havde også sine gode sider som fx tale sine fæstebønders sager og være dem en god hjælper og rådgiver.

1855 overtog C.C. von Bracht – gift med efterkommer af Tolstrup – Hostrup Hovedgård. Von Bracht var en dygtig landmand, som også ejede Frausinggård. Han omlagde driften fra traditionel landbrugsdrift til schæferi (fåredrift) og dyrkning af rodfrugter. Ulden blev sendt til engelske spinderier over den nye havn i Esbjerg.

1864 mistede Danmark Slesvig-Holsten. Tanken om arealer til erstatning af det tabte medførte opdyrkning af heder og udtørring af lavvandede områder. Von Bracht var en af foregangsmændene for opførelsen Sønderlem diget, som sikrede mod saltvands oversvømmelse af store arealer i Lem, Håsum og Ejsing.

1881 solgte C.C. von Bracht Hostrup til grev Johan Sigismund Schülin, der forskønnede godset meget.

I år 1900 blev hovedbygningen restaureret, så Hostrup fik sit nuværende udseende med 3 grundmurede fløje med svungne gavle. Bygningerne var oprindelig opført af Peder Pandrup 1740 – 1756.

Omkring 1990 brændte udbygningerne. Den nuværende ejerfamilie valgte at opføre avlsbygningerne vest for hovedbygningen, som herved blev frilagt og efterfølgende restaureret

Læs mere om Hostrups historie >>>>>>  Klik her

 

Ny funktion til den gamle herregård

Hostrup ejes i dag af Jonna og Anders Arenfeldt. De overtog godset i 2005 efter Jonnas moder Marie Bisgaard, der sammen med sin mand Poul Bisgaard i 1968 købte Hostrup af overlæge Hammerich Damm. Landbruget blev indtil 2007 drevet som almindeligt malkekvægbrug. I 1996 brændte avlsbygningerne ned. Nye blev bygget på ny placering, hvorved hovedbygningen blev frilagt. Agerjorden er i dag forpagtet ud.

I årene 2004 – 2009 restaureredes hovedbygningen. Formålet med restaureringen var at skabe lokaler til udlejning til fester, møder, konferencer, jagtophold og andre former for sammenkomster.

Loftet blev indrettet med værelser, så der nu er 12 dobbeltværelser i hovedbygningen. Forpagterboligens indretning blev ændret, så der nu er 3 lejligheder med 8 dobbeltværelser, som har navne efter limfjordsmalere.

Riddersalen har plads til 70 personer. Øvrige stuer kan meget let rumme 30.

Værelserne har navne efter limfjordsforfattere og malet i farver, som er valgt til den enkelte forfatter. Blichers har fx fået en flot lyngfarve.

Den lokale kunstner Poul Nielsen, Lihme har raderinger hængt op i mange af rummene på Hostrup. Uden for står en rørdrum – udført i jern af samme kunstner.

På den gamle gårdsplads er indrettet p-plads. Der blev tyndet ud i parkens træer og stor græsplæne anlagt. Broer bygget over vandløb.

Link til Hostrup Hovedgårds hjemmeside >>>>>>>>Hostrup Hovedgård-edit

Ude har Jonna og Anders Arentfeldt åbnet arealerne for offentligheden. De afgræssede engarealer er tilgængelige gennem faldlåger, så man kan gå ud til stedet, hvor Joakim Tolstrup i 1750erne anlagde et teglværk tæt på Limfjorden, så murstene kunne transporteres på skibe til kunderne langs Limfjorden og længere væk.

Under 4. generation – C.C. von Bracht – var årsproduktionen i 1860erne oppe på ca 50.000 sten. Få meter herfra findes et lille areal, hvor de fredede plettede gøgeurter findes og den mere sjældne kødædende blomst vibefedt kan findes. Andre spændende vækster er troldsmør og slangetunge. Strandskaden yngler i området. Med held kan odderen iagttages. Vandreturen går langs stranden til slusen og ind over engene, hvor Arentfelt har etableret broer over de mange vandløb, videre til Hostrup Plantage, hvor en anselig stor hejrekoloni har reder i de høje træer.

Det gamle herresæde har i dag fået en ny funktion. Interesserede kan leje det hele eller dele – alt efter behov. Mange har afholdt fester i flotte og anderledes omgivelser.

Forfatter: Aage Dahl